10 Mayıs 2014 Cumartesi

Sermaye Piyasası Araçları

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=76&fn=76.pdf


I. SERMAYE PĠYASASI ARACI NEDĠR?
2. HĠSSE SENETLERĠ
o Hisse senetlerinin sahiplerine sağladıkları
haklar nelerdir?
o Nama – hamiline
o Adi – imtiyazlı hisse senedi
o Primli –primsiz hisse senedi
o Bedelli – bedelsiz hisse senedi
o Hisse senetlerinin getirileri
o Hisse senetlerinin zayii ve zaman aşımı
3. OYDAN YOKSUN HĠSSE SENEDĠ
4. KATILMA ĠNTĠFA SENEDĠ
5. BORÇLANMA ARAÇLARI
5.1 TAHVĠLLER
o Nominal değer, kupon oranı, vade nedir?
o Tahvil sahiplerine kar payı verilmesi
mümkün müdür?
o Tahvile yapılan yatırımın getiri ve riski
nedir?
o Tahvilde zaman aşımı
5.2. HĠSSE SENEDĠNE DÖNÜġTÜRÜLEBĠLĠR TAHVĠL(HDT)
5.3. DEĞĠġTĠRĠLEBĠLĠR TAHVĠLLER
5.4. FĠNANSMAN BONOSU
5.5.BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTĠLĠ BONOLAR
5.6.KIYMETLĠ MADEN BONOLARI
6. KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESĠ
7. GAYRĠMENKUL SERTĠFĠKASI
8. VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
9. VARLIK TEMĠNATLI MENKUL KIYMETLER
10. YATIRIM FONU KATILMA BELGELERĠ
11. ĠPOTEKLĠ SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI
12. ORTAKLIK VARANTLARI
13. ARACI KURULUġ VARANTLARI
14. KĠRA SERTĠFĠKASI
15. VADELĠ ĠġLEM VE OPSĠYON SÖZLEġMELERĠ
 - Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi Türleri
 - VOB’da Nasıl ĠĢlem Yapabilirsiniz?
16. YABANCI SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI
17. SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ
KAYDĠLEġTĠRĠLMESĠ